ОБЩИ УСЛОВИЯ НА FFW ACADEMY

Настоящите Общи Условия на FFW Academy уреждат отношенията между вас – посетителите на тази електронна страница и потребителите на предлаганото обучение, от една страна, и дружеството, което предоставя обучението, описано в Общите условия - „Еф Еф Дабъл Ю България“ ЕООД, от друга страна.

„Еф Еф Дабъл Ю“ предлага различни обучения, свързани с основи на програмирането. Описаните в този документ условия са в сила за всички обучителни курсове.

Регистрацията в електронната страница на FFW Academy и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Моля да се запознаете със съдържанието на Общите условия, преди да използвате тази електронна страница, да пристъпите към регистрация и съответно да се възползвате от предлаганото обучение.

Съгласието с Общите условия, осъществено чрез поставяне на отметка на съответното за целта място, следва да се счита за обикновен електронен подпис по смисъла на чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл.3, т.10 от Регламент (ЕС) №910/2014. Страните изрично се уговарят, че правната сила на така даденото съгласие с Общите условия е равно на саморъчен подпис.

Всяка промяна на Общите условия ще бъде отразявана на тази електронна страница, като се изменя и датата на актуализация. При несъгласие с която и да е част от настоящите Общи условия, моля, не използвайте тази електронна страница и не се регистрирайте за предлаганото обучение. В случай че продължите да използвате тази електронна страница и/или се регистрирате за участие в обучение, тези действия ще се считат за съгласие с Общите условия. При въпроси относно Общите условия или предлаганите от „Еф Еф Дабъл Ю“ обучения, моля да се свържете с Нас на посочените по-долу контакти:

Адрес: ул. „Пирин“ 40А, ет.3, 4 и 6, п.к. 1680, гр. София, България

E-mail адрес: contact@ffwacademy.com

За повече информация относно Вашите права при промяна на Общите условия, моля прочетете раздел 6 „Изменения на условията“.

 1. Определения

  1. „Еф Еф Дабъл Ю“ или „Ние“ означава „Еф Еф Дабъл Ю България“ ЕООД, ЕИК 175050865, със седалище и адрес на управление р-н „Красно село“, ул. „Пирин“ 40А, ет.3, 4 и 6, п.к. 1680, гр. София, България, администратор на електронната страница https://ffwacademy.com
  2. „Общи условия“ означава настоящите Общи условия на FFW Academy, ведно с всеки документ, който ги допълва или който е съставен в изпълнение на Общите условия на FFW Academy.
  3. „Потребители“ се отнася за физически лица, посетили настоящата електронна страница и регистрирали се на за обучение във FFW Academy.
  4. „Регистрационна форма“ означава регистрационната форма за участие във FFW Academy, публикувана на тази електронна страница, и всеки документ, който я допълва.
  5. „FFW Academy“ или „Академията“ означава инициативата за обучение и развитие, създадена от Нас, която включва курсове за бек-енд програмиране, фронт-енд програмиране, софтуерен контрол на качеството или управление на проекти, подходящи за лица над 18 годишна възраст.
 2. Регистрация

  1. Преди да бъдат обвързани с Общите условия и да се регистрират за участие в Академията, Потребителите следва да се запознаят внимателно с клаузите им. Общите условия са достъпни на настоящата електронна страница.
  2. Регистрацията включва попълването на регистрационна форма за участие във FFW Academy и за посещаването на курсовете, включени в Академията.
  3. По усмотрение на „Еф Еф Дабъл Ю България“ на всеки Потребител ще бъдат издадени конфиденциални потребителско име и парола за достъп до съответен курс, включен в Академията.
  4. За регистрация и достъп до обучителните курсове, част от Академията, е необходимо последователно да бъде декларирано потвърждение за запознаване и съгласие с Общите условия, както и да бъдат въведени издадените потребителско име и парола.
  5. Всеки Потребител ще получи съобщение от „ Еф Еф Дабъл Ю“ чрез посочената от него електронна поща, което потвърждава регистрацията му.
  6. Еф Еф Дабъл Ю България“ си запазва правото да откаже регистрация на всеки Потребител, без да мотивира отказа си.
 3. Без такси за обучение

  1. „Еф Еф Дабъл Ю“ не изисква и не събира по какъвто и да е начин заплащането на такси за участие във FFW Academy. Целта на Академията е да сподели знанията, уменията и опита на „Еф Еф Дабъл Ю“ в софтуерното програмиране с физически лица, които имат интереси в тази област, без или с малък опит. „Еф Еф Дабъл Ю“ не цели получаването на заплащане за тази дейност или друг вид материални ползи.
 4. Обучителен процес и право на отказ

  1. Обучителните курсове, част от Академията, се провеждат всяка седмица в онлайн среда, както на живо, така и на запис. „Еф Еф Дабъл Ю“ си запазва правото, по всяко време и без причина, да отмени, както и да промени времето и начина на провеждане на обучението.
  2. „Еф Еф Дабъл Ю“ си запазва правото едностранно и незабавно да изключи всеки Потребител от участие в Академията, в случай на непристойно поведение от страна на Потребителя, изразяващо се в нарушаване на реда по време на провеждане на обучението или смущаване на учебния процес и пречене на други Потребители или на лектор. Изключването от Академията при обстоятелствата, описани в настоящата клауза, се изразява в спиране на достъпа на участника до системата, чрез която се осъществява обучението.
  3. Всеки Потребител има правото да прекрати своята регистрация и да се откаже от участие в Академията без предварително уведомление и без заплащането на каквито и да е такси, включително обезщетения и неустойки.
 5. Възможност за работа в „Еф Еф Дабъл Ю“

  1. Успешното завършване на обучение, част от Академията, може да доведе до предложение за работа от „Еф Еф Дабъл Ю“. Условията за това са както представянето на всеки един Потребител, така и конкретните нужди на „Еф Еф Дабъл Ю“ и наличните свободни позиции.
  2. „Еф Еф Дабъл Ю“ не гарантира по какъвто и да е начин, че завършването на обучение в Академията или постигането на определен резултат в рамките на такова обучение ще доведе до предложение за започване на работа в „Еф Еф Дабъл Ю“.
 6. Сертификати

  1. Сертификат за преминат курс се издава на всеки Потребител, който успешно е преминал обучение от програмата на Академията.
  2. Сертификатите, издадени при успешно завършване на курс в Академията, не са държавно признати и не представляват удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионална квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.
  3. Академията има единствено обучителен характер и „Еф Еф Дабъл Ю“ не предоставя каквито и да е гаранции, че сертификатите, издавани от Академията могат да бъдат използвани за каквото и да е цел на Потребител, включително свързана с кандидатстването за работа в организация, различна от „Еф Еф Дабъл Ю“.
 7. Права на интелектуалната собственост

  1. По време на обучението си в Академията Потребителите ще имат достъп до различни материали, включително, но не само, аудио и видео съдържание, писмени текстове, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, сорс кодове, търговски марки и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуалната собственост и Потребителите могат да ги използват единствено и само във връзка с обучението си в Академията. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуалната собственост, Потребителите нямат право от свое или от чуждо име да показват, рекламират, възпроизвеждат, използват, съхраняват, превеждат, преработват, представят публично, копират или използват по какъвто и да е друг, различен от разрешения от „Еф Еф Дабъл Ю“, начин, изцяло или частично, предоставените им материали, без предварителното писмено съгласие на „Еф Еф Дабъл Ю“.
  2. Настоящата електронна страница https://ffwacademy.com се администрира от „Еф Еф Дабъл Ю“ . Горепосочените правила важат и за базите данни на електронната страница, които са обект на защита съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила и базите данни.
 8. Изменения на условията

  1. „Еф Еф Дабъл Ю“ има правото да промени или замени Общите условия по всяко време.
  2. При изменение на Общите условия „Еф Еф Дабъл Ю“ ще уведоми всички Потребители в 14-дневен срок от настъпването на това обстоятелство чрез публикация на настоящата електронна страница.
  3. В случай че Потребител не е съгласен с измененията в Общите условия, той има право да се откаже от участие в Академията, без да посочва причина за това или да дължи каквито и да е такси, включително обезщетение или неустойка.
  4. Измените Общи условия влизат в сила и обвързват всички съществуващи и нови Потребители незабавно след публикуването им на настоящата електронна страница.
 9. Решаване на спорове

  1. Всички спорове между „Еф Еф Дабъл Ю“ и Потребителите следва да се решават чрез преговори и в дух на взаимно разбирателство. В случай че страните не могат да постигнат споразумение по спор между тях във връзка с Общите условия или обучението в Академията, включително такива породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване на определени клаузи, компетентен да разреши спора ще бъде българският съд в съответствие с българското законодателство.
  2. Страните се съгласяват, че във връзка с всякакви спорове разменената между тях кореспонденция в електронен формат ще се счита за официално писмено доказателство.
 10. Заключителни разпоредби

  1. Недействителността на отделни клаузи от Общите условия не води до недействителност на целите Общи условия.
  2. Участието в Академията не обещава и не гарантира какъвто и е резултат от обучителния процес.

Дата на публикуване: 19.12.2022 година

Последвайте ни
42.6653° N, 23.2819° E
София
42.8713° N, 25.3185° E
Габрово
43.0748° N , 25.6269° E
Велико Търново
42.1354° N, 24.7453° E
Пловдив
CookieReport an issue
stats-arrowlittle-deletetrophy-iconblock-from-chatweather-refresh-iconpopup-left-arrowpopup-right-arrowregister-iconlogin-iconthree-dots-iconsmall-pin-iconsmall-calendar-iconshare-post-iconlike-post-icondropdown-arrow-iconaccordion-open-iconcomments-post-iconaccordion-close-iconplay-iconremove-playlist-iconsave-playlist-iconshare-iconheart-iconmagnifying-glass-iconcupcake-iconweather-iconstar-iconheadphones-iconblock-from-chat-iconadd-to-conversation-iconspeech-balloon-iconadd-a-place-iconchat---messages-iconcheck-iconplus-iconalbums-iconphotos-iconday-calendar-iconweek-calendar-iconmonth-calendar-iconchecked-calendar-iconmultimedia-iconsettings-v2-iconclose-iconlogout-iconsettings-iconblog-iconstatus-iconhappy-sticker-iconhappy-face-iconcomputer-iconmanage-widgets-iconbadge-iconnewsfeed-iconcamera-iconstats-iconcalendar-iconhappy-faces-iconthunder-iconmenu-iconHome-IconInfo-Iconstats-iconthunder-icon